TOYOTA INNOVA ติดกล้องมองหลัง ทีวีดิจิตอล Car WIFI

TOYOTA INNOVA ลูกค้าให้ทำการติดตั้ง 3 รายการดังนี้

  • กล้องมองหลังขึ้นจอเดิม
  • ติดตั้งทีวีดิจิตอล 2 TUNER
  • Car WIFI Display เอาหน้าจอมือถือขึ้นจอวิทยุ ระบบ 2.4G-5G
เพิ่มกล้องหลัง-toyota-innova
เดินสายกล้องเข้าท่อยางเดิมโรงงาน
ติด-wifi-display-toyota-innova
ภาพการเชื่อมต่อ car wifi display
ติดทีวี-toyota-innova
พื้นที่การวางกล่อง TV digital & car wifi display
เพิ่มทีวีดิจิตอล-toyota-innova
การใช้เทฟผ้าพันสายไฟ สัญญาณ ป้องกันการเสียดสีกับตัวรถ ช่วยให้งานมคุณภาพ

ติดทีวีดิจิตอล-TOYOTA-innova

ติดทีวีดิจตอล โดยการทำแหล่งรับสัญญาณ input ด้านหลัง ไม่ต้องเสียบด้านหน้าผ่าน ช่อง AUX ช่วยให้งายเรียบร้อยสวยงามไม่เกะกะเรื่องสายเชื่อมต่อ

กล้องมองหลัง-TOYOTA-INNOVA
การติดตั้งและการวางตำแหน่งกล้อง TOYOTA INNOVA

ปลั๊กกล้อง-TOYOTA-4pin
ปลั๊กกล้องมองหลัง TOYOTA INNOVA

ปลั๊ก-AV-out-TOYOTA-4pin

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม