MG4 EV ติดตั้งกล้องมองหลัง ออกจอวิทยุเดิม โรงงาน

MG4 EV ติดตั้งกล้องมองหลังออกจอวิทยุเดิม โรงงาน ในรถยนต์ MG4 EV ที่ขายอยู่บ้านเรา ในรุ่นตัวล่าง จะไม่แถมกล้องมองหลังมาให้ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้โดยใช้อุปกรณ์พักเสียบตรงรุ่นที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ และยังสามารถติดตั้งกล้องรอบคันได้อีกด้วย แต่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมตรงรุ่น เท่านั้นถึงจะทำการติดตั้งได้เพราะระบบทุกอย่างถูกสั่งงานจากผ่าน canbus ผ่านระบบการส่งสัญญาณภาพ lvds

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม